Įdarbink stogą | Naudojimosi platforma taisyklės

Naudojimosi Įdarbink stogą platforma taisyklės

1. Bendrosios sąlygos

 1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) yra sutartis tarp Jūsų (Jūs arba Lankytojas) ir interneto platformos ir svetainės www.idarbinkstoga.lt (toliau – Svetainė) valdytojo Įdarbink stogą, MB (toliau – Įdarbink stogą), juridinio asmens kodas 305658717 , buveinės adresas Lvovo g. 11-18, Vilnius, el. pašto adresas info@idarbinkstoga.lt
 2. Šios Taisyklės yra ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis ir yra pagrindas vienkartinėms Paslaugų sutartims sudaryti ir vykdyti. Jums sutikus su Taisyklėmis Jūs sudarote sutartį su Įdarbink stogą dėl Paslaugų, kurių nereikia atskirai užsakyti Svetainėje (pvz. dėl nemokamų Paslaugų).
 3. Naudodamiesi Svetaine, Jūs įsipareigojate laikytis šių Taisyklių. Jei nesutinkate su Taisyklėmis, nesinaudokite Svetaine.
 4. Įdarbink stogą gali keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai bus paskelbiami Svetainėje. Jeigu Jūs po Taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojatės Svetaine, bus laikoma, kad Jūs sutinkate su visais Taisyklių pakeitimais. Jeigu Jūs nesutinkate su pakeistomis Taisyklėmis, Jūs privalote nedelsiant nustoti naudotis Svetaine ir panaikinti savo registraciją.

2. Paslaugos

 1. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visus veiksmus, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje, tame tarpe ir naudojimasis Paslaugomis. Paslaugos (toliau – Paslaugos) šių Taisyklių prasme apima visus Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje, įskaitant, Svetainės informacijos skaitymą, peržiūrą, saulės elektrinės galios apskaičiavimą, Partnerių pasiūlymų peržiūra, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau neapima Partnerių paslaugų, kaip jos apibrėžtos žemiau.
 2. Svetainėje sudaroma galimybė apskaičiuoti saulės elektrinės galią, reikalingą Lankytojo nurodyto objekto elektros energijos poreikiui patenkinti, įvertinant objekto lokaciją, stogo konfiguraciją, dangą, elektros energijos vartojimą bei kitus aspektus.
 3. Apskaičiuota saulės elektrinės galia yra rekomendacinio pobūdžio, o prognuozuojamas pagamintos elektros energijos kiekis, išlaidų elektros energijai sumažėjimas bei investicijos atsipirkimo laikotarpis yra orientacinio pobūdžio. Reikalingą įrengti saulės elektrinės galią patvirtina Partneris po vizito objekte ir atliktų detalių skaičiavimų.
 4. Įdarbink stogą neatsako už Svetainėje atliktų skaičiavimų tikslumą ir neprisiima atsakomybės dėl Lankytojo patirtų nuostolių dėl neteisingai apskaičiuotos saulės elektrinės galios.

3. Partnerių paslaugos

 1. Greta Paslaugų, kurias Lankytojui teikia pats Įdarbink stogą, Svetainėje gali būti siūlomos trečiųjų asmenų (toliau – Partneriai) prekės ir paslaugos (toliau – Partnerių paslaugos). Svetainėje taip pat gali būti sudaryta galimybė Lankytojui užsisakyti Partnerių paslaugas.
 2. Svetainėje pateikiami tik Partnerių pateikusių savo paslaugų kainas Pasiūlymai. Duomenys apie kitų saulės elektrinių tiekėjų ar susijusių paslaugų pasiūlymus portale nepateikiami.
 3. Įdarbink stogą nėra tarp Partnerio ir Lankytojo sudaromo sandorio dėl Partnerio paslaugos šalis. Sutartį dėl Partnerio paslaugų Lankytojas sudaro su Partneriu. Įdarbink stogą atstovauja Partnerį Svetainėje ir jo vardu pateikia Lankytojui Paslaugų pasiūlymus. Partnerio paslaugą siūlantis Partneris yra nurodomas paslaugos pasiūlymo aprašyme Svetainėje, kartu su Partnerio paslaugos aprašymu, kompektuojama įranga, suteikiamomis garantijomis, kaina ir teikimo sąlygomis.
 4. Svetainėje pateikiamos Partnerio paslaugų kainos bei komplektacija yra orientacinės. Tiksli Partnerio paslaugų kaina ir komplektacija nustatoma po Partnerio ar jo atstovo vizito objekte ir atliktų detalių skaičiavimų.
 5. Tiksli Partnerio paslaugų kaina ir komplektacija patvirtinama sutartyje sudaromoje tarp Partnerio ir Lankytojo.
 6. Lankytojas norėdamas užsisakyti Partnerio paslaugas, Svetainėje nurodytu būdu pateikia preliminarų užsakymą. Įdarbink stogą suderina su Lankytoju ir Partneriu objekto apžiūros laiką, kurio metu atliekami tikslus stogo matavimai ir po kurio Partneris pateikia lankytojui galutinį pasiūlyma, kuriame yra nurodyta galutinė kaina ir komplektacija. Jeigu Lankytojas sutinka su galutiniu pasiūlymu, sudaroma paslaugų pirkimo sutartis tarp Lankytojo ir Partnerio ją pasirašant abiem šalims Partnerio pasirinktu būdu (pvz. el. parašu ar apsikeičiant pasirašytos sutarties kopijomis el. paštu).
 7. Lankytojas bet kurio metu prieš pasirašydamas sutartį su Partneriu gali atsisakyti Partnerio paslaugų neprisiimdamas jokių įsipareigojimų.
 8. Po sutarties pasirašymo tarp Lankytojo ir Partnerio, Lankytojas sumoka Partneriui sutartyje numatytą avansą sutartyje apibrėžtu būdu.
 9. Jei Lankytojas užsisako Partnerio paslaugas, jis įsipareigoja laikytis pateiktų Partnerio paslaugų teikimo sutarties sąlygų ir tampa tokios sutarties šalimi. Partneriai savo sutartyse dėl teikiamų Partnerio paslaugų, laisvai, be Įdarbink stogą įsikišimo, numato Partnerio paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką.
 10. Jei lankytojas paslaugų atsisako po sutarties su Partneriu pasirašymo, sutarties nutraukimas yra vykdomas sutartyje numatytomis sąlygomis.
 11. Kai Lankytojas užsisako Svetainėje Partnerio paslaugą, jis užsisako ją tiesiogiai iš šio Partnerio, o ne iš Įdarbink stogą. Bet koks informacijos, įskaitant Partnerio pasiūlymą paskelbimas Svetainėje nėra laikoma Įdarbink stogą pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
 12. Įdarbink stogą atrenka Partnerius, kurie gali siūlyti paslaugas Svetainėje, įvertindami juos pagal vidines procedūras ir taisykles. Visgi Įdarbink stogą negarantuoja, kad Partneris tinkamai suteiks Partnerio paslaugas ir nebus laikoma atsakingu už Partnerio įsipareigojimų Lankytojui vykdymą ir (ar) padarytą žalą ir nuostolius.
 13. Svetainėje gali būti integruota rekomendacijų sistema sprendžianti, kurių Partnerių paslaugų pasiūlymai rodomi Pirkėjams pirmi bei rekomenduojami. Tiksli paieškos sistemos algoritmo veikimo formulė yra konfidenciali. Sistemos veikimui tolygią įtaką daro toliau išvardinti veiksniai:
  1. Lankytojo nurodyti pageidavimai atsakant į klausimyną pateikiama Svetainėje.
  2. Partnerio vertinimas, kurį atlieka jo paslaugomis pasinaudoję Lankytojai.
  3. Partnerio Pasiūlyme komplektuojama įranga.
  4. Partnerio darbams bei įrangai suteikiamos garantijos trukmė.
  5. Partnerio atsakymų į gautas Lankytojų pirmines užklausas trukmė.
  6. Partnerio atsakymų į Lankytojų klausimus kokybė ir trukmė.
  7. Partnerio ne dėl Objektyvių priežasčių atmesti Lankytojų užsakymai.
  8. Partnerio ne dėl Lankytojo veiksmų vėlavimai suteikti užsakytas Paslaugas.
  9. Partnerio konfliktai su Lankytojais, kada teko įsikišti Įdarbink stogą.
  10. Kita.
 14. Įdarbink stogą gali sukurti ir administruoti ginčų sprendimo tarp Lankytojo ir Partnerio sistemą, tačiau Įdarbink stogą nėra atsakingas už tokių ginčų sprendimą. Ginčai, susiję su Partnerio paslaugomis sprendžiami tiesiogiai Lankytojo ir Partnerio.

4. Registracija ir prisijungimo duomenys

 1. Norėdamas naudotis kai kuriomis Paslaugomis Lankytojas privalo užsiregistruoti Svetainėje. Lankytojo registracija (toliau – Registracija) atliekama suvedant savo duomenis (toliau – Prisijungimo duomenys) į Svetainėje esančią Registracijos formą arba prisijungiant kitais Svetainėje nurodytais būdais. Registracijos instrukcijos pateikiamos Registracijos formoje.
 2. Registruodamasis Lankytojas privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir elektroninio pašto adresą. Draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis.

5. Lankytojo teisės ir pareigos

 1. Lankytojas turi teisę naudotis Svetaine ir Paslaugomis Taisyklių nustatyta tvarka. Lankytojas privalo veikti teisėtai, nepažeisti teisės aktų reikalavimų, Įdarbink stogą, kitų Svetainės lankytojų ir (ar) kitų asmenų teisių. Lankytojas pats atsako už bet kokius naudojimosi Svetaine veiksmus ir dėl jų kylančias pasekmes.
 2. Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojui draudžiama:
  1. Atlikti veiksmus, sukeliančius ar galinčius sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar ribojančius Įdarbink stogą galimybę tinkamai teikti Paslaugas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
  2. Atlikti veiksmus, kurie galėtų pakenkti Įdarbink stogą, kitiems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, įskaitant bet neapsiribojant neteisėtus sandorius arba sukčiavimą.
  3. Naudoti Svetainę informacijos, kurios skelbimą ir (ar) platinimą riboja ar draudžia teisės aktai (pvz. šmeižikiškos, įžeidžiančios, diskriminacinės, pornografinės ir pan.) perdavimui, siuntimui, talpinimui, skelbimui, platinimui ir pan.
  4. Siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokią informaciją ir (ar) nuorodas į informaciją, turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą, taip pat platinti kenkėjišką programinę įrangą, taip pat bet kokius nepageidautinus elektroninius laiškus, pranešimus, žinutes ar kitą informaciją.
  5. Naudoti automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga, skirtas apdoroti Svetainės duomenis, jos turinį ir (ar) Paslaugas, juos kopijuoti, redaguoti, peržiūrėti dekompiliuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia standartiniai Svetainės funkcionalumai.
  6. Be išankstinio raštiško Įdarbink stogą leidimo organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas, taip pat naudoti Svetainę komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims.
  7. Pašalinti autorių ar prekinius ženklus iš bet kokių Svetainės turinio kopijų, Svetainės turinio pagrindu kurti elektroninę ar rankiniu būdu atkurtą duomenų bazę, talpinti Svetainės turinį kitose interneto svetainėse, taip pat keisti turinį iš Svetainės parsisiųstame dokumente.
  8. Rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas, padaryti viešai prieinamais, skelbti bei platinti kitų Svetainės vartotojų duomenis ar duomenis apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus.
  9. Rašyti Svetainėje komentarus, kurie nėra objektyvūs, argumentuoti ar kurie yra įžeidžiančio pobūdžio, o taip pat tartis su Partneriais dėl Partnerių vertinimo
 3. Lankytojai Svetaine gali naudotis tik asmeniniais (vartojimo) tikslais.
 4. Svetainė, Paslaugos ir (ar) bet koks Svetainės turinys, negali būti naudojami konkuruojančiai veiklai vykdyti ar reklamuoti. Konkuruojančia veikla laikoma a) interneto svetainių, susijusių su saulės elektrinių (publikacijos, konsultacijos ir pan.) kūrimas, administravimas ar valdymas, b) saulės elektrinių įrenginimo paslaugų teikimas ir konsultacijų šiais klausimais teikimas, c) platformos agreguojančios kelių saulės elektrinių tiekėjų pasiūlymus kūrimas, administravimas ar valdymas. Įdarbink stogą turi teisę nurodyti Lankytojui savo konkurentus (įskaitant ir patį Lankytoją) ir tokie asmenys taip pat bus laikomi Įdarbink stogą konkurentais.

6. Įdarbink stogą teisės ir pareigos

 1. Įdarbink stogą gali bet kada nepranešęs Lankytojui:
  1. Keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar (jų dalis), visą ar dalį Svetainės turinio, Svetainės funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir Lankytojo turinį. Įdarbink stogą nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui.
  2. Neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti galimybes patekti į Svetainę ir (ar) naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis; tokiu atveju Įdarbink stogą pagal galimybes stengsis informuoti Lankytoją apie planuojamus veiksmus.
  3. Vienašališkai, savo nuožiūra spręsti apie Lankytojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Lankytojui pateikus neteisingus, neišsamius, netikslius, klaidinančius duomenis, taip pat Taisyklių ir (ar) teisės aktų neatitinkančius duomenis, Įdarbink stogą turi teisę nedelsiant ir nepranešęs Lankytojui, jo neregistruoti, ištrinti atliktą Registraciją, blokuoti ar redaguoti tokius duomenis ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų.
  4. Profilaktinių ir (ar) techninės priežiūros darbų metu sustabdyti ar apriboti prieigą prie Svetainės, Turinio ir (ar) Paslaugų teikimą neribotam terminui; tokiu atveju Įdarbink stogą pagal galimybes stengsis informuoti Lankytoją apie planuojamus veiksmus.
  5. Nutraukti Svetainės veikimą ir Paslaugų teikimą; tokiu atveju Įdarbink stogą pagal galimybes stengsis informuoti Lankytoją apie planuojamus veiksmus.
 2. Įdarbink stogą turi teisę (bet ne pareigą) stebėti Lankytojo veiksmus Svetainėje, įskaitant Lankytojo turinio stebėjimą. Šie veiksmai gali būti atliekami siekiant užkirsti kelią Taisyklių ar teisės aktų pažeidimui, taip pat siekiant aptikti nepageidaujamą informaciją ir ją pašalinti ar ją blokuoti.

7. Paslaugų sustabdymas ir apribojimas

 1. Įdarbink stogą turi teisę savo nuožiūra sustabdyti arba apriboti Lankytojo teisę ar galimybę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, panaikinti ar pakeisti Lankytojo turinį, uždrausti Lankytojui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje ir imtis kitų ribojančių, jei:
  1. Lankytojas pažeidžia šias Taisykles.
  2. Lankytojas pateikia apgaulingą, neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine.
  3. Lankytojas nesilaiko visuomenėje nusistovėjusių moralės normų ir (ar) teisės aktų reikalavimų.
  4. To pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga teisės aktų numatytais atvejais.
  5. Tai yra reikalinga, siekiant apginti Įdarbink stogą ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.
  6. Įdarbink stogą įtaria, kad Lankytojas sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės naudotojų saugumui.
  7. Įdarbink stogą nuomone, to reikalauja atliekami Svetainės techninės priežiūros ir (ar) atnaujinimo darbai.
  8. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.
 2. Įdarbink stogą pritaikius aukščiau nurodytas priemones, išskyrus Taisyklių 7.1.7. punkte nurodytas priemones, bus laikoma, kad tokios priemonės pritaikytos dėl Lankytojo kaltės. Taisyklių 7.1 punkte nurodytas priemones Įdarbink stogą turi teisę taikyti tol, kol Lankytojas nepašalina pažeidimų ir jų pasekmių, arba iki tol, kol nepranyksta 7.1 punkte nurodytos aplinkybės, jei jos nepriklauso nuo Lankytojo.

8. Paslaugų atsisakymas ir Taisyklių nutraukimas

 1. Lankytojas turi teisę bet kada atsisakyti užsakytos Paslaugos pasinaudodamas tam skirtomis Svetainės priemonėmis. Toks užsakytos Paslaugos atsisakymas yra laikomas vienašališku sutarties dėl tokios Paslaugos nutraukimu.
 2. Įdarbink stogą turi teisę savo nuožiūra vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti sutartį dėl konkrečios Paslaugos, jei Lankytojas padaro esminį Taisyklių pažeidimą arba dėl svarbių priežasčių.
 3. Greta kitų teisės aktuose nurodytų pažeidimų, atitinkančių esminio pažeidimo sąvoką, esminiais Taisyklių pažeidimais šalys susitaria laikyti atvejus, kai Lankytojas:
  1. Pažeidžia Taisyklių 5.2 punkte nurodytus įsipareigojimus.
  2. Per Įdarbink stogą nurodytą laiką nepašalina Taisyklių 7.1 1 – 8 punktuose nurodytų pažeidimų ir jų pasekmių arba per Įdarbink stogą nurodytą laiką nepranyksta 7.1 punkte nurodytos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo Lankytojo.
  3. Padaro kitą esminį Taisyklių pažeidimą.
 4. Įdarbink stogą nutraukus sutartį dėl konkrečios Paslaugos šiame punkte nurodytais pagrindais bus laikoma, kad sutartis nutraukta dėl Lankytojo kaltės. Greta kitų priežasčių, kurios gali būti pripažintos svarbiomis, svarbiomis priežastimis, dėl kurių Įdarbink stogą turi teisę nutraukti sutartį dėl konkrečios Paslaugos, šalys susitaria laikyti atvejus, kai Įdarbink stogą liaujasi teikti Paslaugas Lankytojui dėl techninių, ekonominių ar teisinių priežasčių.
 5. Įdarbink stogą nutraukus sutartį dėl konkrečios Paslaugos dėl svarbių priežasčių, Įdarbink stogą atlygins dėl to atsiradusius Lankytojo pagrįstus tiesioginius nuostolius, tačiau ne daugiau, nei Lankytojas yra faktiškai sumokėjęs Įdarbink stogą už Paslaugas.
 6. Sutarties dėl konkrečios Paslaugos nutraukimas nenutraukia kitų tarp šalių sudarytų sandorių ir šių Taisyklių.
 7. Lankytojas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą metu nutraukti Taisykles, panaikindamas savo Registraciją Svetainėje nurodytu būdu. Jei Lankytojas Taisykles nutraukia Įdarbink stogą nesuteikus Lankytojui visų jo užsakytų Paslaugų, laikoma, kad Lankytojas nutraukė sutartis dėl tokių užsakytų paslaugų; tokiu atveju taikomos Taisyklių 8.1 ir 8.2 punktų nuostatos.
 8. Įdarbink stogą turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Taisykles, jei Įdarbink stogą nutraukė visas tarp šalių sudarytas sutartis dėl konkrečių Paslaugų dėl Lankytojo kaltės arba dėl svarbių priežasčių. Jei sutartis dėl konkrečių Paslaugų Įdarbink stogą nutraukė dėl Lankytojo kaltės, bus laikoma, kad Taisykles Įdarbink stogą nutraukė dėl Lankytojo kaltės ir jam padarius esminį Taisyklių pažeidimą. Jei sutartis dėl konkrečių Paslaugų Įdarbink stogą nutraukė dėl svarbių priežasčių, bus laikoma, kad Taisykles Įdarbink stogą nutraukė dėl svarbių priežasčių; šiuo atveju taikomos Taisyklių 8.6 punkto nuostatos.
 9. Nutraukus Taisykles bet kokiu būdu ar pagrindu, Lankytojas neteks galimybės naudotis Paslaugomis, kurioms yra privaloma registracija, o jo Registracijos paskyroje esanti informacija, bus panaikinta. Taip pat gali būti negrįžtamai panaikintas bet koks Lankytojo turinys. Nepaisant to, Įdarbink stogą gali išsaugoti Lankytojo duomenis, Lankytojo turinį ir kitą informaciją apie Lankytojo veiksmus Svetainėje (pvz. apie užsakytas Paslaugas) tam, kad galėtų administruoti sandorių tarp Lankytojo ir Partnerio vykdymą. Plačiau apie Lankytojo duomenų saugojimo tikslus ir terminus sužinosite Privatumo politikoje.

9. Intelektinė nuosavybė

 1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius bei kitus intelektinės nuosavybės objektus yra saugomos. Be išankstinio raštiško Įdarbink stogą sutikimo tokių objektų neleidžiama naudoti jokiu būdu.
 2. Lankytojas sutinka, kad nuasmeninta informacija apie jam įrengtą saulės elektrinę įskaitant saulės elektrinės nuotraukas, galią, saulės elektrinę įrengusį Partnerį (toliau – Lankytojo turinys), taptų Svetainės dalimi, taip pat būtų Įdarbink stogą ir (ar) jo įgaliotų asmenų saugomas ir naudojamas neribotą laiką bei neribotoje teritorijoje. Nei Įdarbink stogą, nei kita trečioji šalis, naudodama tokį Lankytojo turinį, neprivalės mokėti Lankytojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
 3. Nuo to momento, kai Lankytojo turinys bet kokiu būdu patenka pas Įdarbink stogą, Lankytojas neatlygintinai, visam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Įdarbink stogą šias išimtines teises į Lankytojo turinį:
  1. Teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn.
  2. Teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Lankytojo pateiktos informacijos.
  3. Bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

10. Asmens duomenų apsauga

 1. Lankytojo asmens duomenis Įdarbink stogą tvarko Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

11. Atsakomybė ir jos ribojimas

 1. Įdarbink stogą neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, nepaisant to ar Įdarbink stogą buvo pranešta apie tokią žalą ar jos atsiradimo galimybę. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, Lankytojas sutinka, kad toks apribojimas būtų taikomas visiems Svetainės naudojimo būdams, paslaugoms ir turiniui. Jeigu pagal taikomus teisės aktus Įdarbink stogą negali būti atleista nuo atsakomybės, Įdarbink stogą atsakomybė Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims, kylanti iš šios sutarties, yra ribojama suma, kurią Lankytojas sumokėjo Įdarbink stogą už Paslaugas, kurias Įdarbink stogą suteikė Lankytojui. Bet kokiu atveju Įdarbink stogą neatsako už netiesioginius nuostolius.
 2. Klientas yra atsakingas už žalą, kilusią ar galinčią kilti Įdarbink stogą ir (ar) tretiesiems asmenims, dėl to, kad Klientas pažeidė Taisykles. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Įdarbink stogą nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
 3. Svetainėje esančios nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines yra pateikiamos tik Lankytojo patogumui. Šios Taisyklės nėra taikomos trečiųjų šalių svetainėms. Pereidamas iš Svetainės į kitas svetaines ar kitaip jas peržiūrėdamas, Lankytojas tai daro savo rizika. Įdarbink stogą siūlo Lankytojui prieš naudojantis trečiosios šalies svetaine, susipažinti su tokios svetainės naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika. Įdarbink stogą neprisiims jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl sandorių, sudarytų naudojantis tokiomis svetainėmis.

12. Ginčų sprendimas

 1. Lankytojas prašymą ar skundą dėl Paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Įdarbink stogą el. paštu info@idarbinkstoga.lt. Įdarbink stogą išnagrinės Lankytojo skundą ir ne vėliau nei per 10 darbo dienų terminą nuo skundo gavimo dienos pateiks Lankytojui atsakymą. Nesutikdamas su Įdarbink stogą atsakymu, Klientas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu www.ec.europa.eu/odr/
 2. Šalims neišsprendus ginčo Taisyklių 12.1 punkte nurodyta tvarka per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Įdarbink stogą buveinės vietą.

13. Baigiamosios nuostatos

 1. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Lankytojas patvirtina, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Lankytojo ir Įdarbink stogą laiką.
 2. Įdarbink stogą visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siųs Lankytojui registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas Paslaugas ir registracijos būdą. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus 30 (trisdešimt) minučių nuo jos išsiuntimo momento.
 3. Įgyvendindamas Taisykles Įdarbink stogą veiks kaip pagrindinis rangovas Lankytojo atžvilgiu. Įdarbink stogą gali nevaržomai savo nuožiūra, rizika, atsakomybe ir sąskaita skirti bei samdyti trečiuosius asmenis, kurie Įdarbink stoga vardu suteiktų Paslaugas Lankytojui.
 4. Šalys susitaria, jog Įdarbink stogą gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šios sutarties, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo, apie tai pranešusi Lankytojui.
 5. Šiai sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 6. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp sutarties dokumentų, pirmiausia taikomos sutarties tarp Lankytojo ir Partnerio, po to Privatumo politikos, po to Taisyklių nuostatos.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai, tęsdami naršymą jūs sutinkate su privatumo politika.